Всяка ваша претенция е програма за унищо­жаване на този, към когото е насочена

0
16488
прочитания
Човешкият организъм е единна система, в която здравето, съдбата, характерът и психиката са неотделими.

Етиката – това е разкош вчера, необходимост днес и единственото условие за оцеляване утре: принципни положения на полевата саморегулация и биоенергетика на Сергей Лазарев

Поведението на обекта трябва да съответства на информацион­ните структури на целия организъм. Ако физическото, емоционалното и информационното поведение на обекта се разминава с програмата, заложена в информационното поле на системата, то полето на системата атакува полето на обекта. Извършва се дефор­мация на полето на обекта с въвеждане на програми за унищожение, тоест връщане към изходното състояние. Такъв обект може да стане както отделният организъм, така и групата, нарушава­ща законите на единството във Вселената. Казано с медицински термини, здравето на духа определя здравето на тялото.

 • Не трябва да се съжалява за миналото, защото така човек подсъзнателно се мъчи да го измени, да смени местата на неща, които не могат да се променят. Това предизвиква огромен неконтролируем разход на енергия. Изтичането на енергия, което може да доведе до много сериозни последствия, се блокира от ор­ганизма чрез болестта на физическо равнище.
 • Силен стрес, несъгласие с нещо или съжаление за миналото, подкрепени емоционално, се натрупват в подсъзнанието и предизвикват сериозни заболявания, защото създават дефор­мации на полевите структури.
 • Здравето на детето зависи много от поведението на майката, особено през последните няколко години преди раждането на детето. Силната ненавист, изпита­на по време на бременността, по правило е причина за травми у детето или заболявания на органите, разположени на главата: могат да се развият нарушения на зрението, на слуха. Силната обида на майката прави от детето обидчив човек. Постъпките на майката определят съдбата и здравето на бъдещия човек. Отначало не придавах значение на бащи­ната линия, едва по-късно разбрах, че за тялото и духа на детето са отговорни в еднаква степен и майката, и бащата. Родителите предават на децата абсолютно пълна информация за своето поведение и поведението на своите предци, от тази информация се формират: съдбата на детето, неговото тяло, характер и духовност.
 • Даже съмненията в това дали детето е нужно, без да става дума за опити да се избавим от него – това е разрушаване на неговата съдба, щастие, здраве, структурите на общуване и единство с хората.
 • Родът основно до четвърто коляно се намира в тясно полево единство. Един от начините да се блокират негативните програми, вклю­чени в подсъзнанието от нашите предци, е припомняне на постъпките и поведението на роднините.
 • Много е опасно да се сърдиш и да мразиш хората, с които си тясно свързан енергийно: родителите, децата, любимия човек, роднините. Колкото по-силна е любовта и привързаността, тол­кова по-опасно е всяко негативно чувство към любимия човек.
 • Негативите разкъсват фините полеви структури, отговарящи за единството с родителите, децата, любимия човек и довеждат до най-тежки заболявания, до деформация на съдбата и личността на човека.
 • Преди механизмът на наказанието се е разтеглял върху няколко поколения и започвал да се проявява с болести и нещастия при внуците и правнуците или в следващите животи на виновника. Сега скоростта на тези процеси толкова е на­раснала, че човек успява да се разплати за постъпките си още в тоя живот – и със здравето си, и със здравето на децата.
 • Разплатата със здравето на децата изглежда нелепо от позицията на човека, но на ниво поле няма хора, има идеи, всеки човек е съвкупност от определени програми, а механиз­мът на блокиране действа срещу опасните за света негативни идеи и програми. Детето усилва всички програми на роди­телите, затова и се разплаща по-тежко, истина е, че в послед­ните години рязко нарасна и личната отговорност на всеки човек.
 • Ако човек атакува лично, той се разплаща сам, ако дей­ства като представител на обществото – разплаща се общес­твото. Затова през двадесетте години унищожаването по заповед на Ленин на духовенството, монасите, разрушаването на хра­мовете и манастирите е било равностойно на нападение върху Вселената. След това неизбежно е трябвало да последва взрив от насилие и убийства. Обществото е заплатило с милиони жи­воти за нарушаването на висшите етични закони.
 • Един от основните закони на Вселената е не причиняване на зло даже и в мислите. Спазването на етичните норми е необхо­димо условие и единствен начин за оцеляване и едновременно най-добрата защита. Катастрофите, ужасите, с които ние постоянно се борим, са следствия от нашето духовно не­съвършенство. Усилията, насочени към борбата с тъмнината, със следствието, не могат да отстранят главната причина – духовното разпадане, което се извършва сега и с което почти никой не свързва нашите беди. Човек, който не е запознат със законите на полевата саморегулация, без да знае, че неговата ненавист може да стане причина за тежки заболявания на децата му, в течение на много столетия е бил надеждно защитаван от религиозните заповеди за любов и добро (любов даже към враговете), блокиращи програми за унищожение и самоунищожение, запазващи неговото здраве и здравето на децата му, и всъщност осигуряващи развити­ето на цивилизацията.
 • Домашните животни са много зависими от етиката на стопаните си, техните болести и травми най-често стават по вина на човека.
 • Отричането от висшите чувства много силно изкривява полевата структура на човека и често се появява на физическо ниво под формата на неизлечими болести.
 • Никога към никого и за нищо не предявявайте претенции. Нито към съдбата, нито към Бога, нито към миналото, нито към хората. Външно се дръжте както искате, но вътрешно – всяка ваша претенция е програма за унищо­жаване на този, към когото е насочена.
 • Даже недоволс­твото от времето влияе негативно върху полевите структу­ри на пространството, а следователно и върху човека.
 • До определена степен егоизмът е норма, но човекът, който мисли само за себе си, се мъчи да убие Бога и Вселената. Естествено е, че това не може да продължи дълго. Рано или късно програмата за унищожение на Вселената трябва да се затвори от болестите, травмите, нещастията. Егоизмът и безкрайният стремеж към материални блага убиват главното чувство – любовта.
 • Постоянно ще ви провокират да се отречете от Бо­жественото, но вие трябва да устоите.
 • Най-надеждната защита на духа от неговото разпадане е деформацията на телесните, грубите структури. Тяхното разрушаване кара човека да пренесе опорната точка от тялото към духа и това го спасява. „Болестта не дава да грешим“ – е казано в Библията. Болестта е спирачка за духовната деградация. Без духовна промяна болестта не може да бъде излекувана.
 • Началото на много ги­некологични заболявания се намира на полево ниво и често е защита срещу раждането на непълноценно потомство.
 • Причина за късогледството е изкривяване на полевите структури в областта на главата, което се предизвиква от чувс­твото на ненавист, създаващо в полето на човека устойчиви структури. Тези структури никъде не изчезват при операцията на очите, те продължават разрушаването на полето, премест­ват се върху други органи на тялото или параметри на човеш­кия дух.
 • Операциите по присаждане или изваждане на органи съ­що водят до подобни резултати. Добре е, ако човек едновре­менно се опитва да лекува своя дух, причината, да осъзнава грешките, да изменя нещо в душата си.Като се отстраняват причините й, болестта ще си отива сама.
 •  „За мъртвите или добро, или нищо“. Защо? Между финия свят на мъртвите и нашия физически свят са възможни контакти и ако възникнат, те нанасят вреда и на двата свята. Обидата на умиращия преди смъртта също може да доведе до слепване на полетата, сигурно затова е прието винаги да се изпълнява последното желание на човека.
 • Всяка мисъл за само­убийство е твърде опасна и разрушителна за човека и негово­то потомство.
 • Всяка една груба програма, която е чужда на вътрешните убеждения на човека, внесена под хипноза или внушение, може да се пре­върне в програма за унищожение.

Покаянието нулира програмите за унищожение и лекува

Берт Хелингер: Животът ще ти изпраща бури и урагани, докато не се събудиш