Обидата е едно от най-разпростра­нените нарушения на законите на Вселената

0
3713
прочитания
Мислите, емоциите, поведението, влизащи в про¬тиворечие с хармонията на Вселената, водят до деформа¬ции на полевите структури. Всяка отрицателна по¬стъпка, мисъл или емоция образуват в информационно-енер¬гетичните слоеве на полето на човека „спойки
Енергетичния удар преминава през целия род.

ЦИВИЛИЗАЦИИ, КОИТО СА ИЗРАЗХОДВАЛИ ДУХОВНОСТТА СИ, УНИЩОЖАВАТ СЕБЕ СИ И ВСИЧКО ОКОЛО СЕБЕ СИ.

Избрани откъси от поредицата „Диагностика на кармата“ на Сергей Лазарев, парапсихолог – изследовател на законите на човешкия духовен живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата:

Мислите, емоциите, поведението, влизащи в про­тиворечие с хармонията на Вселената, водят до деформа­ции на полевите структури. Всяка отрицателна по­стъпка, мисъл или емоция образуват в информационно-енер­гетичните слоеве на полето на човека „спойки“, чието отст­раняват довежда до хармонизация на полевите структури и физическото състояние на човека.

Обидата е едно от най-разпростра­нените нарушения на законите на Вселената, което може да предизвиква различни неприятности в живота както на обидения, така съответно и на този, който го е обидил.

Разговарям с майката на десетгодишно момиченце. Майката се оплаква, че съучениците на дъщеря й не искат да дружат с нея.

– Избройте имената на момичетата – аз провеждам тестуване и виждам, че всички назовани момичета се отнасят към дъщеря й рязко отрицателно.

– През 1974 г. вие много силно сте обидили една жена – обяснявам на майката. – Какво се е получило? Във вашето поле от обидата е била създадена деформация на полевата структура, която е отишла в полето на дъщеря ви. Момичетата чувстват това и не искат да дру­жат с нея.

След корекция на полевите структури на майката виж­дам как се променя отношението на момичетата към нейната дъщеря.

Веднъж лекувах бабата на един млад мъж. Главното й нарушение, за което сме говорили, е огромна обида към майката. Майката в сложна житейска ситуация я е обидила с някаква постъпка. Вероятно тя не е можела да постъпи иначе, но дъщеря й в продължение на много години е била обидена на майка си. Съдбата и здравословното състояние на сина и внука на жената са били неблагополучни. Тъй като на ниво поле между родителите и децата съществува най-тясно единство, обидата на детето от родителите или на родителите от детето създава разкъсване и деформации на най-фините структури, които отговарят за нормалните, доброжелателни от­ношения между хората. Бабата се е сърдила на майка си, де­формацията на нейните полеви структури е била предадена на сина й и той се е женил шест или седем пъти. При това той се е развеждал, запазвайки прекрасни отношения с жените си, но семейният живот така или иначе не се получавал. При внука – същите проблеми, постоянно неблагополучие в личния жи­вот. Този прекрасен добър човек среща чудесни момичета, а здраво семейство не може да създаде…

Изследванията на кармичната структура нагледно демон­стрират на енергийно ниво библейската заповед: „Почитай ро­дителите си, за да се продължат дните ти на земята…“

Следващата пациентка разказва, че се е развела със съпру­га си и смята, че виновна за развода е била майката на мъжа й. Майката правела всичко да ги раздели, макар че на пръв пог­лед се е отнасяла към снахата добре. Аз започнах да изследвам в какво е причината за такова поведение на майката и видях, че преди раждането на сина си тя не е обичала мъжа си, била му е обидена и тези чувства са се запазили у нея доста дълго време. Тя се е настройвала за раздяла с мъжа си. Отрицателните чувст­ва са формирали информационен блок, който е останал в нейно­то подсъзнание, и макар че майката отдавна е забравила този случай, живее нормално, но нагласата съществува в нейното по­ле и започва да разрушава вече не нейните взаимоотношения, а взаимоотношенията на сина й. Програмата за унищожаване на връзката между хората действа по отношение на любимия й чо­век – сина й, разрушава неговата съдба и отношенията с жена му. Външно майката може да си обяснява нещата с това, че не й харесва снахата, а в действителност действа механизмът на за­пазване на злото, защото веднъж извършеното зло от човека не изчезва никъде, то се намира в подсъзнанието и рано или късно излиза на повърхността и често върху тези, които са наблизо и обичаме повече от всички.

При мен на преглед идва млада майка, която моли да излекувам детето й от диатеза (предразположеност към заболявания). Аз намирам причините, обяснявам какво и кога се е случило, как е изглеждал човекът, на когото се е сърдила, но жената не може да си спомни. За­почвам да лекувам детето, защото виждам изкривявания на полето, и изведнъж на него му става лошо, диатезата се усилва. Анализирам причината. Оказва се, че съм видял само горния слой, а причината не е била една. Първото дете на жената е починало. Причината за смъртта на първото дете и силната диатеза на второто е била силната обида към мъжа. След корекция на детето му стана много по-добре, но изкривя­ванията на полето не се премахваха напълно.

– Вие продължавате да се сърдите на мъжа си – казвам на жената.

– Но той беше виновен, той ме обиждаше!

Обяснявам й, че той не е могъл да бъде виновен.

Отношенията на хората един към друг се определят от кодове­те на техните полета. Полето на всеки човек съдържа набор от програми, определящи неговото взаимодействие със света и хората. Чувствата на любов, ненавист и обида, които изпитват околните към човека, строго отговарят на това, което е зало­жено в кармата му. Затова има хора, които постоянно обиждат, има хора, които получават травми, има хора, които завиждат, и т. н. В полето на човека се съдържат програми на отношението към него и програми на неговото отношение към хората. Когато към нас е сторено нещо неприятно, не бива да се отговаря със същото.

Подсъзнателното чувство на обида или пожелаването на зло силно деформира полевите структури на човека… Авторите на унищожителните програми са или предци, или нарушения, извършени от човека в минали въплъщения. Нищо не подозиращият наследник на дадена програма подсъзнателно унищожава. Всяко чувство на обида, което е отишло на голяма дълбочина или с което човек не може да се справи дълго време, е голяма опасност. Когато обидата се изживява дълго, тя става много по-опасна и удря не само по обиждащия и обидения, но и по техните деца. На близки хора никога не трябва да се сърдиш дълго, а въобще не трябва да пускаш обидата навътре в себе си. Това е все едно да се сърдиш на Вселената.

Обидата, както и ненавистта, завистта са една от фор­мите за унищожаване на човека, енергетично нападение. При юм­ручния удар страда само един човек – виновникът. При енер­гетичния удар, тъй като човек на ниво поле е свързан с родни­ни и деца, ударът преминава през целия род. И като отговор идва обратното наказание на агресора и неговия род.

Например, ако се сърдите на бившата си жена, вие още сега убивате бъдещите си деца. Програмите за унищожение, ако не успеете да ги бло­кирате напълно, могат да се окажат в полето на вашите бъде­щи деца и да предизвикат техните болести, или да поддържат безплодието на жена ви. Трябва да се смирите и да простите на „врага“ си.

Разбрах защо в Библията се говори за кротост и смирение: това на първо място е обуздаване на своите енер­гетични възможности. Не трябва необмислено да казваме нито една категорична фраза, тъй като това вече е въздействие.

Един човек е бил излекуван за два-три месеца чрез средствата на съвременната медицина, но причината за бронхита – обидата, е останала като пакет от програми в неговото подсъзнание. Ако в този момент или след няколко месеца жена му роди дете, в неговото поле ще се намира програмата на обида и унищожаване на хората, получена от таткото. Детето, като израства, ще носи в себе си тази бомба със закъснител и даже незначителната обида към някой роднина може да отприщи този механизъм. За блокиране на програмата в подобни ситу­ации може да се развие туберкулоза, инфаркт, рак на белите дробове, стомаха или хранопровода.

Тъй като сега поведението на хората не се блокира от съответните мирогледни предпоставки, от високо ниво на ети­ката и културата или от спазването на библейските заповеди, в полето на всеки от нас има такива „бомби“ и те действат все по-често. С това се обяснява взривът от сърдечно-съдови и онкологични заболявания в последните десетилетия. Тъй като този механизъм не е известен на медицината, обяснения се търсят във влошената екология, недоброкачест­веното хранене, честите стресове.

СЪЩЕСТВУВА МЕХАНИЗЪМ ЗА БЛОКИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА КАРМАТА:

Когато човек се моли за душата на друг човек, той му влияе много по-силно, отколкото професионал­ният екстрасенс, защото молитвата оказва въздействие върху фините структури. Молитвата понякога може да влоши пара­метрите на тялото, ако тялото и духовните структури се нами­рат в противоречие. Когато духът се извисява, тялото може временно да отслабне.

Ако са ви обидили, на първо място вие трябва да молите прошка за това, че сте обидили вие самите, това блоки­ра кармичните програми на родителите и миналите животи, които са създали ситуацията. След това трябва да молите прошка за това, че не сте успели да простите на другия човек и сте му се обидили, и едва после да молите прошка за този, който ви е обидил, за това, че той сам е бил обиден и е обидил вас. При всяка обида трябва да се опитаме вътрешно да оп­равдаем човека, а после да простим. Само с такова поведение можем да блокираме кармичните програми за унищожаване и разпадане, това ще помогне да запазим своето здраве и здра­вето на децата си.

Вътрешното състо­яние трябва да бъде винаги максимално близко до чувството на смирение. Човек, който смирено приема всички житейски изпи­тания, икономисва огромно количество сили, които са могли да отидат за безплодни претенции към възникналата си­туация. Този запас се използва за вътрешно духовно из­менение, за саморазвитие.

Всеки човек може да си помогне – на първо място с правилно поведение, с правилно отношение към света, към храненето. И още едно много важно качество – целеустремеността.

Най-ефективният механизъм за блокиране и очистване на кармата е постоянният непрекъснат стремеж към духовно съвършенство.

Покаянието нулира програмите за унищожение и лекува

Злословието съкращава живота и води до разпад на духа

Духовна практика е всеки човек, който срещнеш, всяка дума, която чуеш или е казана по твой адрес

гностика на кармата“ на Сергей Лазарев, парапсихолог – изследовател на законите на човешкия духовен живот и тяхното влияние върху здравето и