Учителя: Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос

0
10261
прочитания
Ако някой не обръща внимание на твоята любов, това нищо не значи. Ще дойде ден, когато той ще прецени това, което си му дал, и на любовта ти ще отговори с любов. Той ще плати с лихва за това, което е получил от тебе. Човек може да губи навсякъде и във всичко, но не и в любовта.
"Когато двама души се залюбят, то е общ кредит, който се отпуща на цялото човечество."

Любовта тласка човека напред

Книгата на Петър Дънов (Учителя Беинса Дуно) – „Отношенията между хората“ представлява духовна книга за любовта. Ето част от нейните безценни послания:

•  Най –скъпото вещество е любовта.

• Тя е храната на живота.

• Единственото нещо, което не се знае и никога няма да се узнае, то е любовта.

•  Най-разумното нещо в света е любовта.

• Любовта, това е най-великата наука, която съществува на земята, единствената сила, която облагородява хората и тя периодически се проявява. 

Гра­мад­на енер­гия се крие в чо­ве­ка на Лю­бов­та. Един­с­т­ве­на­та си­ла, ко­я­то мо­же ма­ги­чес­ки да пре­у­с­т­рои ця­ло­то съ­щес­т­во на чо­ве­ка, е Лю­бов­та. Лю­бов­та е са­мо за ве­ли­ки­те, сил­ни­те ду­ши.  Докато обича, човек вижда ясно. Любовта носи здраве и благородство, мъдрост и истина. Ис­тин­с­ка­та Лю­бов е по-сил­на от смърт­та. Кой­то лю­би, не уми­ра. Лю­бов­та но­си без­с­мър­тие. Хо­ра­та уми­рат от без­лю­бие.

Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта, даже в своето низше проявление, е сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос.

В любовта няма никакъв грях. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.

В Любовта устоява този, който е готов на жертва.

Вие се радвайте за любовта, която съществува, понеже когато двама души в света се залюбят, то е един общ кредит. Когато двама души се залюбят, то е общ кредит, който се отпуща на цялото човечество. Следователно, с любовта, която постоянно иде на земята, живее цялото човечество. Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си. Няма в света престъпна любов. Престъпността седи в онова невежество, в кривото разбиране, в неизползуването на любовта. Престъпността седи, когато искаме любовта да я подложим на робство, на окови. Любовта иде в света да внесе живот. Любовта иде в света да внесе светлина и знание. Любовта иде в света да внесе свобода и простор, да даде щастие на хората, не само тук, на земята.

На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина. Смисълът на живота се състои в това, да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.

Първото качество на истинската любов се изразява в желанието на човека да постави своя любим на същото ниво, на което той сам се намира.

Любовта е вътрешен стимул, който ви тласка напред. Без любов не можете да прогресирате. Ако никого не обичате, вие не можете да учите. Вие трябва да обичате поне едно живо същество, за което да учите. Кога любовта проявява своята сила? -Когато се постави под силен натиск. Мъжът и жената се съединяват, за да се развиват. Женитбата е необходима, за да се развиват и мъжът, и жената, да придобиват нови качества и да изучават законите.

Ако мъж и жена се обичат, тях в божествения свят вече са ги оженили, независимо от това, дали тук имат някакъв документ или не. За невидимия свят е важно как ще устои човек на любовта си, ще я запази ли докрай, или след година-две ще я загуби.

Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият – ученик. Не се борете за първенство. Ако мъжът има вибрации, които могат да повдигнат ума на жената, тя да му даде място на учител, да не казва: „Аз не обичам да се подчинявам!“ Да се подчиняваш, значи да възприемаш енергията и да я обработваш.

От голямо значение е какъв човек те обича. Ако те обича обикновен човек, и ти ще станеш обикновен. Ако те обича талантлив човек, ще станеш талантлив. Ако те обича гениален, ще станеш гениален.

 Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи.

Когато двама души се обичат, те и заедно си заминават. Те ще се слеят, ще бъдат едно и тъй ще си заминат заедно. Когато двама се обичат, в бъдеще те няма да бъдат двама, ще бъдат един.

Да обичаш човека, това значи, никога да не прекъсваш чувствата си към него. Едно чувство е силно, докато не се прекъсне. Външно може да се измени, но никога да не се прекъсва. Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за тебе и ти причинява беди, твоето чувство пак не трябва да се прекъсва. Видиш ли, че той страда, ти пръв трябва да му се притечеш на помощ. Това е любов. Ако не му помогнеш, ти не го обичаш.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.

За да бъде силен, човек трябва да е доволен външно и вътрешно. Щом е недоволен, той прекъсва връзката си с любовта.

Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича.

Когато обичаш някого, ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Ако мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш.

Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа. Ако се сърдите, няма да постигнете любовта. Когато се сърдите, вие сте далеч от любовта. Със сърдене, с подозрение и съмнение любовта не се намира.

Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си.

За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери онзи, който го обича.

Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича. Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш.

Когато обичаш някого, ти се оглеждаш в него като в огледало. И когато някой те обича, той се оглежда в теб.

Като обичаш някого, ти трябва да мислиш какво добро да му направиш, да му предадеш любовта си по реален начин, да го задоволиш. Само така той ще разбере, че го обичаш.

Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя.

Любовта не е трайна, защото е толкова силна, че ако се застои, човек не би могъл да устои на нейните вибрации.

Когато щедро излива любовта си, човек се уморява и желае да си почине. В този смисъл любовта е работа, от която човек трябва поне временно да си почине. Щом си почине, той отново започва да работи, т.е. да обича.

Стойте на такова разстояние един от друг, че да не виждате лошите си черти. Докато са далеч едни от други, хората виждат само доброто в себе си. Щом се приближат повече отколкото трябва, те не могат да се търпят. Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи. Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почтено разстояние между вас и любимия ви. Скъсите ли това разстояние, ще изгубите любовта си. Обичаш ли го повече от себе си, ще го носиш на гърба си.

Човешката любов пресъхва на всеки шест месеца.

Внимавайте за следния закон: силните сътресения в живота ви са в състояние да изменят чувствата и силите ви – във възходяща или в низходяща степен.

Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Плътта е вашият стар живот, от който не можете да се освободите. Ако поискате да се освободите, вие ще спрете еволюцията си и ще си заминете от този свят.

Щастиливите отношения се определят от две основни черти 

Изгубите ли приятелството на човека, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Истински приятел е онзи, който може, да ви помага в най-трудните моменти на живота. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас.

Ако някой не обръща внимание на твоята любов, това нищо не значи. Ще дойде ден, когато той ще прецени това, което си му дал, и на любовта ти ще отговори с любов. Той ще плати с лихва за това, което е получил от тебе. Човек може да губи навсякъде и във всичко, но не и в любовта.

Когато изгубите любовта си, знайте, че тя не е била ваша. Вашето никой не може да вземе. Отвън никой не може нито да опази любовта ти, нито да ти я отнеме. Щом любовта ви се изменя, тя не е ваша. Ако страдате от това, че някой не ви обича, че е изменил любовта си към вас, трябва да знаете, че той никога не ви е обичал.

Любовта остава при този, който е благодарен.

Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш. Любовта изисква подвиг, смелост и решителност.

 

Руми и Шамс от Тебриз: Невероятната любов, която превърна Мевляна в поет и мистик