Вратите на познанието или условия за добиване на Истинско, Велико знание, Божествени Тайни и Идеи

0
852
прочитания
Според Учителя Беинса Дуно знанието и свободата се дават според степените на Любовта. Само онзи, който придобие Любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание. Когато дойдете във връзка с Любовта, ще приемете Божествената Светлина. Щом Любовта ви посети, ще придобиете истинската наука. Умът трябва да гледа през очите на Любовта.
При Посвещението човек получава от Напредналите ключовете на истинското знание. /Keys From Heaven by Jewell McChesney

Кой и при какви условия може да се домогне до положителното, първично знание и да получи Откровения?Избрани мисли на Учителя Беинса Дуно:

 • Всички хора се стремят към новото, към възвишеното, което ще послужи за основата на шестата раса, която сега е в света. Отсега нататък учените ще придобиват Истинско знание. Щом се домогнат до това знание, Царството Божие ще дойде на земята, и във всеки дом ще настане радост и веселие.
 • Обикновеното знание лесно се постига, но Истинското знание – мъчно. То се пази с меч и се дава само на онзи, който е отворил ума, сърцето и волята си за него. Той е минал през процеса на чистенето. Той е минал през огън и вода.
 • Бог ще ви прекара през хиляди изпитания и ако можете да издържите, само тогава Той ще ви повери едно малко знание. Който достигне до това знание, той ще може да възкресява мъртвите…
 • Големите Откровения са придружени с изпитания и мъчения, които дори не сте сънували.
 • Онзи, който скърби, придобива знание, придобива Мъдрост, облагородява се, повдига се.
 • Има тежки идеи, които като ги туря н вашия ум, ще се обезобразите. Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една Божествена идея… Ако умът и сърцето на човек не са подготвени за възприемане на Великото знание, те ще се пръснат.
 • Христос е казвал на учениците си, че да разберат Неговото Учение, те трябва да минат през голям огън, през големи изпитания.
 • Човекът на Шестата раса има такова знание, което човекът на Петата раса не може да носи.
 • За в бъдеще, когато хората си служат с шестото чувство, ще четат Книгата на Природата и ще я разбират. Сега човек им пет сетива, останалите са затворени за него. Човек може да познае Бога така, както Бог го познава, само когато развие в себе си всичките четиридесет и девет сетива.
 • Туй празно пространство, което се означава с нищо, то е Божественото в човека, което най-първо ще те изпразни, ще те изчисти хубаво и след като те изпразни съвсем, ще започне наново да те изпълва и ще ти даде такива познания, за които ти даже не си и сънувал.
 • Има друг начин, по който се изучават науките, а именно като се чисти и освобождава съзнанието от ненужния багаж на миналото. Изчисти ли се съзнанието на човека, в него изпъква онова Истинско и Положително знание, написано върху него от памтивека. Всеки човек е работил някога в своето минало за придобиване на това знание, а днес трябва да работи за неговото освобождение. И ако днес човек учи, работи и прави ред усилия в своя живот, всичко това не е нищо друго освен усилията на неговия Дух да освободи от забрава своето Първично знание, което той някога е имал.
 • Сам ще останеш, за да разбереш онези Велики Тайни. Човек трябва да остане сам в Душата си.
 • Забулената Изида представлява Истината, която се крие. Във всеки човек има една забулена Изида. Това е Душата, Божественото, Свещеното в човека. Да познаеш Душата в човека, това е вече Посвещение.
 • Природата съзнателно крие своите цели. Тя се открива на истински посветените, на ония, които следват нейните закони.
 • Само на “родените изново” се поверяват великите тайни на Природата.
 • При Посвещението човек започва да общува с Напредналите, Възвишени Същества, влиза в тяхното общество, научава Свещения език на Съвършените, получава велико знание за силите и законите на Природата, поверяват му се ключовете на тези знания и той знае методите да работи с тях. Наша задача е да влизаме в съзнателна връзка с тия Същества, за да се ползваме от тяхното знание.
 • За да придобие знания, за да развие своите добродетели, човек трябва да се свързва с енергиите на Слънцето. Когато Слънцето действа върху даден човек, умът и сърцето му се разширяват и той влиза в истинския Живот. Под истински Живот разбираме идейния живот. Нямам предвид само физическото Слънце, което изгрява и залязва на хоризонта. Аз имам предвид главно Божественото Слънце, което изгрява в душата на човека и никога не залязва.
 • Знанието, което се проповядва в Школата, не може да се повери на профани хора. Ако нямате чист ум, чисто сърце и чиста воля, вие не можете да се доберете до това знание. То изисква хора абсолютно чисти и с готовност в себе си да пожертват всичко за Слава Божия. Нямате ли тази чистота, аз ще занеса със себе си новото знание, никому няма да го поверя. Един ден то ще се повери само на готовите от вас. Казвате: “Христос даде много знания на учениците си.” Наистина Христос повери известно знание на своите ученици, но то беше малка част от това, което Той носеше със себе си. Христос казва: “Още много знания могат да ви се дадат, но не сте готови за тях. Затова, когато Духът на Истината дойде, Той ще ви научи и припомни всичко онова, което е било скрито в мене”. Кога ще дойде Духът на Истината? – Когато бъдете готови.
 • Някой иска знания. Ти готов ли си да посветиш живота си на Бога?
 • Задача на ученика е да спечели доверието на Невидимия свят, да му поверят известни Тайни, да му открият известни формули, които щом произнесе, да му се притекат на помощ. Ученикът трябва да бъде Чист и Целомъдрен.
 • Преди всичко, човек трябва да има Смирение, ако иска да получи по-вътрешно знание, т.е. трябва да има съзнание, че това, което знае, е много малко и че трябва тепърва да уми.
 • „Кротките ще наследят Земята“ – Защото кроткият човек знае законите, чрез които може да придобие Вечен Живот.
 • Ученикът трябва да бъде разумен, да спечели Любовта на своя Учител, за да може той да му разкрие Тайните на Природата.
 • Господ има много Съкровени Тайни, които открива за Своите Избрани. Обичай го от дълбочината на сърцето си и Той ще ти се открие.
 • Ония, които не търсят нищо от своите братя, а напротив – дават им и помагат за тяхното умствено, духовно и морално повдигане, ще разберат Тайните на Вселената, на Божието създание.
 • Това е наука, това е изкуство, което може да се предаде само на онзи, който искрено е доказал, че обича това изкуство, и е готов с Любов и Безкористие да му служи.
 • Първото нещо е да се стараете да създадете във вас глад и жажда за Истината, за знание.
 • Който е възлюбил Бога и ближния си, който учи и работи, той постепенно се домогва до Тайните на Природата, както и на своя организъм.
 • Истината, която вие търсите, може да придобиете само при едно условие, а именно човек трябва да научи Великия закон, според който при удобен случай да излиза из тялото си и да се пренася в един далечен свят… Някои от Посветените египтяни са придобили знанията си именно по този начин. Те са били поставяни в магнетичен сън, през което време излизали от тялото си и се издигали високо в пространството.
 • Много хора са придобили знанието си моментално по вътрешен път чрез Прозрение. В един ден те са придобили знанието на целия свят.
 • Знанието и свободата се дават според степените на Любовта. Само онзи, който придобие Любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание. Когато дойдете във връзка с Любовта, ще приемете Божествената Светлина. Щом Любовта ви посети, ще придобиете истинската наука. Умът трябва да гледа през очите на Любовта. В Любовта се крият условията за растене и развитие. Тя развива дарбите, скрити в човека. Тя дава прозрение. Трябва да се изпълните с Любов, за да виждате в духовния свят.
 • Първата стъпка в живота на ученика, това е Любовта. Като започне да прилага Любовта, дверите на неговия ум ще се отворят и знанието на миналите векове, на настоящето и бъдещето ще започне да се втича у него по един естествен начин. Всякога се старайте да гледате на живота през очите на Любовта.
 • По-велика Тайна от Любовта няма в света. 

Връзката с Висшите светове е най-голямо благо. Как е възможна?

Безсмъртния Занони: Кои са условията да станеш неофит в школата на розенкройцерите?